Den internasjonale kvinnedagen – mot et likestilt nikotinforbruk

Den internasjonale kvinnedagen – mot et likestilt nikotinforbruk

Åttende mars er den internasjonale kvinnedagen. Snus News markerer dagen gjennom å reflektere over alternative nikotinprodukters rolle for den kvinnelige folkehelsen.

Den helseskadelige ulikheten 

Da røykingen for alvor begynte å øke etter andre verdenskrig, røyket halvparten av alle menn, men bare rundt ti prosent av alle kvinner. På midten av 70-tallet, da antallet røykere var som flest, røykte halvparten av både menn og kvinner. Økningen i sigarettbruk bland kvinner under forrige århundre sies å ha sammenheng med liberaliseringen av normene og den påfølgende økningen i kvinnerettet tobakksreklame. Etter år 2000 har det imidlertid vært liten forskjell i kvinner og menns røykevaner.

Selv om det fra årtusenskiftet har vært små eller ingen kjønnsforskjeller i daglig røyking i Norge, har den tidligere ulikheten i røykemønstre etterlatt seg varige spor: en større andel av de som dør av røyking i Norge er kvinner. Dette skyldes blant annet at sigarettbruk blant kvinner avtok senere enn for menn, og har dermed ennå ikke rukket å forplante seg i en tilsvarende nedgang i tobakksrelaterte sykdommer.


Kvinner stumper røyken med helhvit snus

I takt med at omfanget av røyking synker, har bruken av snus økt. Denne økningen skyldes blant annet at etablerte røykere benytter snus som metode for røykeslutt eller delvis substitusjon for sigaretter, ifølge data fra Folkehelseinstituttet. Fram til ganske nylig ble orale nikotinprodukter brukt nesten utelukkende av menn.

I dag bruker kvinner orale nikotinprodukter i større utstrekning. I en undersøkelse Snuslageret nylig utførte blant sine kunder svarer dobbelt så mange kvinner som menn at de har snust i 1-5 år, mens menn utgjør majoriteten av gruppen som har snust i mer enn 20 år. Når det gjelder helhvit snus, såkalte nikotinporsjoner, var det under 2021 mer enn femti prosent flere kvinner (80 %) som regelmessig brukte slike produkter enn menn (52 %). En av årsakene til dette kan være at flere kvinner enn menn oppgir smak som en viktig faktor ved valg av produkt. Undersøkelsen viste også at det var tjue prosent vanligere for kvinner enn menn å benytte helhvit snus for å slutte å røyke.

  • At orale nikotinprodukter benyttes i høyere grad må ses som et klart trendbrudd når det gjelder kvinner – og et gledelig slikt. Likestillingen i forbruk er avgjørende for en utjevning i tobakksrelaterte helseskader og kvinners forventede levealder, sier Snuslagerets kommunikasjonssjef Markus Lindblad.

Folkehelseinstituttet. (den 19 Mai 2021). Utbredelse av snusbruk i Norge: https://www.fhi.no/nettpub/tobakkinorge/bruk-av-tobakk/utbredelse-av-snusbruk-i-norge/