Verdens kreftdag

Verdens kreftdag – «Europa er i behov av den nordiske snuseffekten»

Hvert år markeres Verdens kreftdag den 4. februar. Snus News ser det som en mulighet til å feire Norges enestående lave tobakksdødelighet og samtidig spre kunnskap om hva Norge kan gjøre for å forebygge kreft.

Verdens kreftdag ble etablert for 23 år siden på initiativ fra International Union Against Cancer og er en av FNs internasjonale dager. Målet med dagen er å øke bevisstheten rundt kreft over hele verden.

Selv om de svært negative helseeffektene av tobakksrøyking er allment kjent, er røyking fortsatt den viktigste årsaken til kreft som kan forebygges.

Over 7 millioner mennesker dør som følge av tobakksrøyking hvert år, 700 000 av dem i EU.

I Norge og Sverige er den tobakksrelaterte dødeligheten imidlertid nærmere halvparten av gjennomsnittet i EU. Norge og Sverige er også to av få land som nærmer seg målet om at mindre enn fem prosent av den voksne befolkningen skal være dagligrøykere. Ifølge statistikk fra Helsedirektoratet rapporterte bare 7 prosent av den norske befolkningen daglig tobakksrøyking i 2022. Dette kan sammenlignes med EU-gjennomsnittet på 18,4 prosent.

Norge har, sammen med Sverige, blant de laveste antallene røykerelaterte dødsfall blant menn i Europa, blant de laveste antallene røykerelaterte dødsfall fra lungekreft og blant de laveste antallene røykerelaterte nye krefttilfeller. I stedet for å røyke har mange menn i Norden historisk snust.

Norges lave tobakksrelaterte dødelighet er verdt å feire denne dagen. Samtidig er det problemer som må løses. Tobakksrelatert dødelighet er fortsatt for høy, spesielt i Europa og resten av verden.

En rapport fra Lakeville viser at oralt nikotin, som snus og nikotinporsjoner (også kalt hvit snus), er viktige for å hjelpe røykere å slutte. Til tross for at mange land lenge har hatt både strengere reguleringer og høyere sigarettpriser enn Norge, er andelen røykere i disse landene betydelig høyere.

Den store forskjellen mellom EU og deler av Norden er at svensker og nordmenn har kunnet velge bort røyking til fordel for et mindre skadelig nikotinprodukt, som snus. Det er en mulighet som resten av Europa har blitt nektet.

I land som har en mer ettergivende holdning til alternative nikotinprodukter, er andelen røykere lavere, eller alternativt synker andelen røykere raskere. I land som er imot mindre skadelige nikotinalternativer, går kampen mot røyking sakte frem – til tross for stadig strengere tobakksreguleringer og høyere avgifter.

Lakeville-rapporten viser at en mer ettergivende holdning fra EU og dets medlemsland kan redusere antallet dødsfall som følge av røyking med 210 000 liv i året. Studien er fokusert på menn fordi det historisk sett er mer data om menn som bruker orale nikotinprodukter, hovedsakelig snus. Men gitt at stadig flere kvinner bruker nikotinporsjoner (hvit snus) for å slutte å røyke, kan det antas at antall forebyggede dødsfall på lang sikt kan bli over 300 000 per år.

Kreft er et prioritert område fra EUs side. Dessverre blir det altfor ofte oversett at kampen mot kreft består av to deler. Dels at flere skal overleve kreft, og dels at færre også skal rammes fra starten av.

Sistnevnte trenger mer oppmerksomhet. Først når begge deler er vellykkede kan vi virkelig feire. Målet må være at Verdens kreftdag ikke er nødvendig i fremtiden.

Urealistisk? Kanskje. Men vi kan ikke gi opp. En del av veien dit er å konvertere røykere til mindre skadelige nikotinprodukter. Du trenger bare å se til Norge og Sverige for å finne en del av kartet til sluttmålet – Europa er i behov av den nordiske snuseffekten.