Tobakkspolitikken i 2023

Tobakkspolitikken i 2023

Tobakkspolitikken i 2023: dette kan vi forvente oss  

De seneste årene har det vært satt ned en rekke kommisjoner og utvalg innen helsefeltet. I år er året mange av disse forventes å levere sine konklusjoner og anbefalinger til helse- og omsorgsministeren. Vi titter nærmere på hva dette vil innebære for oss snusbrukere.  

Ny tobakkstrategi presenteres

Under våren skal regjeringen legge frem en ny tobakkstrategi, som del av ny stortingsmelding om folkehelse. En stortingsmelding er et politisk dokument der regjeringen orienterer Stortinget om målsetninger, politikk og rammer for området innenfor en bestemt tidsperiode.

Hvordan den nye tobakkstrategien vil se ut er vanskelig å forutse. Når regjeringen startet arbeidet med stortingsmeldingen framgikk det at de vil videreføre en restriktiv tobakks- og alkoholpolitikk samt vurdere nye økonomiske virkemidler. I media har regjeringen uttalt at man vurderer eventuelle utvidelser av røykeforbudet samt andre konkrete tiltak for å hindre at nye generasjoner blir avhengige av nikotin og utsatt for tobakkskader.

Som en del av arbeidet med folkehelsemeldingen ba regjeringen om innspill fra samfunnets ulike aktører. Bland de som leverte innspill var Snuslageret, som påpekte at tobakkspolitikken bør ha som mål å minske skadene for oss som bruker tobakksprodukter, snarere enn å begrense konsumpsjonen av tobakk.

Tobakksproduktdirektivet (TPD) oppdateres

Under året kan det også se ut som det vil bli tillatt å selge e-sigaretter med nikotin i Norge. I forbindelse med at Norge helt innlemmer EUs tobakksproduktdirektiv i EØS-avtalen blir man nødt til å oppheve dagens forbud mot å importere og selge nye tobakks- og nikotinvarer, som e-sigaretter.

At direktivet innlemmes i norsk lov får også trolig mindre gledelige konsekvenser for oss snusbrukere. Under arbeidet har regjeringen nemlig presisert at alder skal kontrolleres når man kjøper snus på nett, og at dette på noen måte skal kunne verifiseres. Dermed kan det bli kontroll både ved kjøp og levering, i stedet for en aldersverifisering i kjøpsøyeblikket, slik det er i dag. Det betyr at levering til postkasse står i faresonen.

Derfor er det kanskje ikke noen overraskelse at mange er kritiske til de kommende endringene. Flere har fremhevet at det allerede er strenge regler for nettkjøp, og at alderskontrollen ikke nødvendigvis etterleves bedre i fysiske butikker.

Mener du og at tobakksvarer, som snus, bør kunne leveres i postkasse? Si ifra! Send en e-post til Helse- og omsorgsdepartementet der du utrykker dine meninger om den kommende lovendringen.

Strengere regulering av e-sigaretter

Dersom e-sigaretter blir lovlige i Norge er det mye som tyder på at de vil reguleres strengt. Under sommeren 2021 la den daværende regjeringen frem forslag om å innføre 25-års grense for e-sigaretter! I tillegg ønsket departementet forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter, pakningsdesign som tiltrekker unge, samt å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjerer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

Forslaget vekte engasjement og fikk mostand fra flere hold når det ble presentert. Det mottok over 200 kritiske høringssvar, hvorav privatpersoner sto for majoriteten. Unge Høyre gikk så langt som å kalle regjeringens ønskede endringer «overformynderi» som ville virke mot sin hensikt. De var blant annet urolige for at den foreslåtte 25-årsgrensen for e-sigaretter vil gi feil signaler om at e-sigaretter er farligere enn tradisjonelle sigaretter, som har 18 års grense. Trolig vil det gjøre det vanskeligere for røykere å gå over til mindre skadelige produkter.

Forslaget ble sendt på høring høsten 2021 og behandles nå av departementet. De foreslåtte endringene i tobakkskadeloven forventes tre i kraft i løpet av året, etter å ha passert Stortinget. 

Apotekutvalget leverer rapport

Apotekutvalget, som ble satt ned av den forrige regjeringen, skal levere sin rapport i slutten av januar. De fikk blant annet i oppdrag å se på regulering av nettapotek og nye apoteksløsninger. Utvalget må derfor trolig ta stilling til rutiner knyttet til alder- og identitetskontroll ved kjøp av legemidler og nikotinprodukter på nett.

Hva har en apotekutredning med snus å gjøre? Jo, ettersom det gjelder en produktkategori med mange lignende egenskaper som tobakk- og nikotinprodukter er det ikke utenkelig at utvalgets anbefalinger knyttet til alders- og identitetskontroll vil være av betydelse for tobakksområdet og e-handel generelt.  

Alt i alt er det mye som tyder på at det blir et travelt år for helse- og omsorgsministeren. Den gode nyheten er at mulighetene til å redusere samfunnskostnadene er mange. Snuslageret håper at 2023 vil by på helsepolitikk som legger til rette for et miljø hvor det sunne valg blir det enkle.