Svar på «Call for evidence»: «vedta et risikoreduksjonsperspektiv»

Svar på «Call for evidence»: «vedta et risikoreduksjonsperspektiv»

I juni 2022 svarte Haypp Group, Snuslagerets morselskap og verdens største e-forhandler av nikotinporsjoner, på EUs «Call for Evidence» angående det juridiske rammeverket for tobakkskontroll. Les hovedaspektene og få tilgang til hele svaret her.

Røyking er en økende global helseutfordring. Hvert år dør rundt 8 millioner mennesker for tidlig som følge av røyking. I EU er tobakksforbruket ansvarlig for nesten 700 000 dødsfall årlig. Fra 20. mai til 17. juni holdt EU-kommisjonen en «Call for Evidence» om tobakkskontroll. Initiativet søkte synspunkter på gjeldende tobakkskontrollpolitikk, i hvilken grad dagens rammeverk har oppfylt sine mål og dens evne til å støtte en tobakksfri generasjon.

Røyking virket uunngåelig inntil det ikke gjorde det

Mens Snuslageret, og øvrige e-handelsaktører i Haypp Group, i det store og hele ønsket innføringen av EU-dekkende produktregulering velkommen for alle nikotinprodukter, understreket svaret viktigheten av et risikoreduserende perspektiv. Det vil si at jo mer skadelig et produkt er, desto strengere regler.

Nikotinporsjoner har, i løpet av den korte tiden de har vært på markedet så langt, hatt en betydelig innvirkning på folks tobakksvaner. En stor del av Snuslagerets kundemasse består av personer som har gått fra å røyke tobakkssigaretter til mindre skadelige alternativer som snus eller nikotinporsjoner. Mer enn hver annen bruker av nikotinporsjoner er en tidligere røyker.


Leder an når det gjelder produktstandarder

Nikotinporsjoner er foreløpig ikke regulert under EUs tobakksproduktdirektiv (TPD II). I mangel av produktspesifikk regulering for nikotinporsjoner, har Haypp Group og andre aktører i bransjen i fellesskap utviklet standarder for å fylle gapet. I tillegg har Haypp tatt initiativ til å teste alle nikotinporsjonsprodukter som selges til forbrukere. Testene utføres av det uavhengige laboratoriet Eurofins og testresultatene og rapportene gjøres tilgjengelig, kostnadsfritt, for alle som er interessert på www.nicoleaks.com.

E-forhandlerne i Haypp Group vil gjerne se at disse standardene blir rådende for industrien og fremtidig regulering.


Svaret ber om at følgende aspekter tas i betraktning:

  • Nikotinporsjoner bør reguleres, ikke forbys
  • Fjernsalg over landegrensene skal være mulig
  • Det må sikres et tydelig skille mellom e-handel og sosiale medier
  • Det må sikres en enhetlig implementering av alderskontrollkrav
  • Produktspesifikk regulering må muliggjøre insentiver for forbrukere til å bytte til mindre skadelige produkter

Avslutningsvis håper Snuslageret, og Haypp Group, at EU vil ha en pragmatisk og evidensbasert tilnærming for å håndtere utfordringer og potensial knyttet til nye nikotinprodukter.

Les hele Haypp Groups svar her.