Snusbruken de siste 20 årene

Snusbruken de siste 20 årene

Fra dekorerte snusdåser til snus på nett: Snus er ikke en moderne oppfinnelse, men det er først de siste 20 årene det virkelig har tatt av. I denne artikkelen ser vi på statistikk og utviklingen av snus fra 1980-tallet og fram til i dag.

Utvikling i bruk av snus

Salget av snus begynte å øke fra 1980-årene. I utgangspunktet var snus et marginalt produkt som kun ble brukt av noen få, men i dag er snus en temmelig vanlig konsumvare. Ifølge Folkehelseinstituttet kan vi peke på fire forhold som har påvirket denne utviklingen:

1. Etablerte røykere bruker snus for å slutte å røyke
2. Etablerte røykere bruker snus som delvis substitusjon for sigaretter
3. Ungdommer som tidligere ville ha begynt å røyke velger snus
4. Ungdommer som ikke ville ha valgt tobakk overhodet, begynner å snuse


Økningen i antall snusbrukere startet på midten av 1990-tallet, først og fremst blant menn. Fra 2010 begynte også andelen kvinnelige snusbrukere å øke. I 2017 var det for første gang flere snusbrukere enn røykere i Norge, viser tall fra SSB. Hovedårsaken til at snusbruk fortsatt øker er at flere i aldersgruppen 25-49 år bruker snus daglig eller av og til.

Les også: Snus - de ulike typene

Bruker snus for å slutte å røyke

Mange bruker snus for å slutte å røyke, og sammenlignet med sigaretter er snus et bedre alternativ for helsen. Allikevel bør det understrekes at bruk av snus ikke er risikofritt. Blant forskere er det imidlertid enighet om at snus er forbundet med lavere helserisiko sammenlignet med røyk. Mange går over til snus når de skal slutte å røyke, og et godt alternativ er nikotinfri snus

Som følge av at mange bruker snus når de skal slutte å røyke, er det ikke overraskende at de fleste menn som snuser er røykere eller tidligere røykere. Det finnes ikke tilsvarende tall for kvinner, men det antas at mange kvinner som er etablerte snusbrukere også har sluttet å røyke. Selv om det finnes flere mannlige snusere enn kvinnelige, øker snusbruken mest blant unge kvinner.

Statistikk over bruk av snus og røyk

Hvert år rapporterer SSB hvor mange som snuser og røyker i Norge. Tallene viser at snus har blitt et ganske vanlig fenomen blant både kvinner og menn, mens bruken av røyk har sunket kraftig. Her er de viktigste funnene:

Hvor mange snuser i Norge?

Tallene fra SSB viser at 18 prosent av norske menn i alderen 16-74 år brukte snus hver dag. For kvinner var andelen syv prosent. Fem prosent av menn og tre prosent av kvinner brukte snus av og til. Totalt anslås norske snusbrukere dermed til å være over 620 000. Det er flest snusbrukere i alderen 16-24 år, hvor én av fem bruker snus daglig eller av og til. Disse tallene har vært relativt stabile siden 2011, men øker litt for hvert år som går.

Snusbruken de siste 20 årene

Hvor mange røyker i Norge?

Samtidig har antall mennesker som røyker gått kraftig ned. Nordmenns røykevaner ble kartlagt av SSB for første gang i 1973, og da var andelen hele 42 prosent av befolkningen. I 2008 ble snusbruk kartlagt for første gang, og da var det seks prosent som snuste mot 21 prosent som røyket. I 2018 hadde andelen røykere sunket til 12 prosent. Dette har sammenheng med at mange slutter å røyke og begynner å snuse.

Det er flest røykere i aldersgruppen 45-74 år, og nesten ingen som røyker i alderen 16-24 år. 

Fra dekorerte snusdåser til snus på nett

Bruk av snus er ikke et nytt fenomen. Tobakksplanten kom til Europa i 1517 og ble opprinnelig brukt til medisinske formål. Det franske aristokratiet var først ute med å knuse tobakksblader og trekke pulveret opp i nesen. Formålet var å kurere migrene. Luktesnus spredde seg etterhvert til hele kontinentet, og medlemmer av overklassen spradet rundt med vakkert dekorerte snusdåser.

Etter hvert begynte også bygdefolket å fatte interesse for luktesnus, og de drøyde ut tobakkspulveret med vann og salt. Slik ble den svenske snusen født.

I dag kommer snus i utallige varianter, smaker, porsjoner og styrker. Det blir stadig vanligere å bestille snus på nett og det finnes flere abonnementsløsninger. I 2017 trådte forskriften om standardiserte forpakninger i kraft, hvilket har ført til at alle snusbokser nå ser like ut. Kanskje snusdåsa gjør et comeback innen kort tid?