Helseskadelig kunnskapsforskjell mellom kvinner og menn

Helseskadelig kunnskapsforskjell mellom kvinner og menn

I dag er det omtrent like mange kvinner som menn som røyker daglig. Ser man til røykeres oppfatning av hvor skadelig snus og andre nikotinprodukter er, finnes det imidlertid fortsatt store kjønnsforskjeller. 

Omtrent like stor andel røykere

Andelen røykere er i dag jevnt fordelt mellom kjønnene. I 2022 rapporterte bare rundt 7 prosent av befolkningen at de røykte daglig. Andelen kvinner som oppga daglig tobakksrøyking var 8 prosent. Det tilsvarende tallet for menn var 7 prosent.  

Økning av sykdommer blant kvinner

Den sosiale sammensetningen av røykere er i dag svært forskjellig fra det den var under første halvdel av 1900-tallet. På grunn av den lange tidsforskjellen mellom menn og kvinners røykestart og røykerelaterte sykdommers utbrudd, er mange sykdommer likevel fortsatt økende blant kvinner. Denne utviklingen er lik i de fleste vestlige land.

Ifølge Folkehelseinstituttet er tobakksrøyking nå den største enkeltårsaken til lungekreft og står for 80-90 % av tilfellene, lungekreft utvikler seg ofte 10-30 år etter eksponering for tobakksrøyk. Dette understreker hvor viktig det er å fortsette å tilby risikoreduserende produkter, selv om røyketallene synker blant unge.

Røykeres oppfatning av tobakksfri snus

Til tross for at forskerne er enige om at snus er betydelig mindre skadelig enn sigarettrøyking, viser en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet (FHI) at nordmenn generelt overdriver helseskadene ved snus, når man sammenligner med røyking.  

Dette bekreftes atter igjen av en ny undersøkelse, gjennomført av YouGov på oppdrag av Snuslageret, som studerte røykeres oppfatning av skadevirkningene ved tobakksfri snus sammenlignet med sigaretter.

Over halvparten av kvinnene, 61 prosent, trodde at tobakksfri snus var like skadelig eller mer skadelig enn sigaretter, eller var usikre/vet ikke. Den tilsvarende prosentandelen blant menn er 56 prosent. Mens ni prosent av mennene trodde at tobakksfri snus er mye mindre skadelig enn sigaretter, trodde bare fem prosent av kvinnene det samme.

Det kan tenkes bidra til at røykere, især kvinnelige, ikke motiveres til å bytte fra sigaretter til mindre skadelige produkter.

Hvor skadelig tror du nikotinporsjoner / hvit snus er sammenlignet med sigaretter?

 

Kvinne

Mann

Mye mindre skadelig

5 %

9 %

Mindre skadelig

34 %

36 %

Like skadelig

30 %

23 %

Litt mer skadelig

8 %

7 %

Mye mer skadelig

4 %

5 %

Usikker/vet ikke

19 %

21 %

 

 

 

Summen av uthevet

61 %

56 %

 

Det samme spørsmålet ble stilt til røykere i fem andre land - Sverige, Tyskland, Sveits, Storbritannia og USA. I alle disse landene var det en høyere andel kvinner enn menn som trodde at tobakksfri snus er like eller mer skadelig enn sigaretter, eller som var usikre/ikke visste.

I den norske undersøkelsen sa 26 prosent av kvinnelige røykere at tydelig informasjon om at alternative nikotinprodukter er mindre skadelige, kunne påvirke deres vilje til å bytte ut sigaretter med for eksempel tobakksfri snus.

Undersøkelsene viser at det finns et stort potensial for å klargjøre den relative skaden ved ulike tobakks- og nikotinprodukter bedre. Samme eller lignende politikk og regulering for alle tobakks- og nikotinprodukter risikerer å sementere bildet av at for eksempel tobakksfri snus er like skadelig eller mer skadelig enn sigaretter.