Den internasjonale kvinnedagen – et likestilt snusforbruk

Den internasjonale kvinnedagen – et likestilt snusforbruk

I dag, den 8 mars, er det den internasjonale kvinnedagen. Vi i Snusnews benytter anledningen til å markere dagen gjennom å reflektere over hvordan et mer likestilt snusforbruk fører til økt forventet levealder for kvinner.

Snus var lenge et produkt som nesten utelukkende ble brukt av menn, men har i senere år blitt stadig mer populært blant kvinner. I dag ser vi en jevnere fordeling av snusforbruket mellom kjønnene i Norge.

Snus og «hvit snus» som substitutt for røyk

Årsakene til at bruk av snus har økt blant norske kvinner er flere, men fremtredende er at etablerte røykere benytter snus som metode for røykeslutt eller delvis substitusjon for sigaretter. Tidligere var det nesten utelukkende menn som brukte snus med formål å slutte å røyke, men nå bruker kvinner snus og «All White» produkter i større utstrekning. Hele 48 prosent av de kvinnelige konsumentene oppga i Snusrapporten 2018 at de begynte å snuse fordi de ønsket å slutte med røyk.

Økt livslengde

Fra og med årtusenskiftet har det vært små eller ingen kjønnsforskjeller i daglig røyking i Norge. Røyking har dog vært en sentral bidragsyter til sosial ulikhet i helse over mange år. Da populariteten for sigaretter begynte å falle blant norske menn på 60-tallet tok kvinnene over, om i noe mindre grad. Fra slutten av 60-tallet og fram til totusentallet røykte mellom 30 til 40 prosent av kvinnene daglig, ifølge data fra Folkehelseinstituttet. I løpet av 1990-årene avtok forekomsten av tobakksrelatert sykdom hos menn, noe som har sammenheng med den forutgående nedgangen i røyking. Utflatingen i kvinners sigarettbruk skjedde noe senere enn for menn og har dermed ennå ikke rukket å forplante seg i en tilsvarende nedgang i tobakksrelatert sykdom. Endringen i forbruk vi nå er vitne til er derfor viktig, ettersom den vil være avgjørende for kvinners forventede levealder i tiden framover.

I forkant av den internasjonale kvinnedagen ga WHO ut en rapport om kvinner og tobakk fra et kjønnsperspektiv. Snuslagerets kommunikasjonsjef Markus Lindblad synes det er bekymringsfullt at rapporten ikke tar for seg den utviklingen som nå for første gang er synlig i statistikken over kvinners røykevaner, takket være «all white» produkter:

  • Nok en gang viser WHO at kvinners reelle interesser, deres helse, med letthet kan vike for andre agendaer, som WHOs vage motstand mot røykfri tobakk og nikotin, sier Lindblad.